تاخیر در رشد گفتار و زبان

مامان حسین ۳ سالگی
آواتار مامان حسین مامان حسین حسین ۳ سالگی
ممنونم عزیزم☺☺☺☺
آواتار مامان ثمره عشق مامان ثمره عشق ثمره عشق ۲ سالگی
تخم کفترهم خوبه من هفته ای ۲باردارم میدم ببینم نتی ... ادامه پاسخ
آواتار مامان حسین مامان حسین حسین ۳ سالگی
اگر ارثی دیر شروع به صحبت کردن دارید طبیعیه واگر چ ... ادامه پاسخ