روش نوازش نوزاد

پیشنهاد می‌شود دمای طبیعی بدن نوزاد را نیز مطالعه کنید