مسمومیت نوزادان

مامان حسین گوگولی مامان حسین گوگولی ۲ سالگی
آواتار مامان السا مامان السا السا ۲ سالگی
من نمیدونم 😢😭
مسمومیت چی؟