عوارض رانيتيدين در نوزادان

آواتار مامان مهر سام مامان مهر سام مهر سام ۳ سالگی
دکتر به پسر من داد ولی باز شیر بالا نی اورد یک سوم ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آندیا مامان آندیا آندیا ۲ سالگی
ن گلم دکتر داده تا۶ماه استفاده کنم