عوارض رانيتيدين در نوزادان

آواتار مامان مهر سام مامان مهر سام مهر سام ۲ سالگی
دکتر به پسر من داد ولی باز شیر بالا نی اورد یک سوم ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آندیا مامان آندیا آندیا ۱ سالگی
ن گلم دکتر داده تا۶ماه استفاده کنم