انقباض زایمان زودرس چگونه است

آواتار مامان آدرین مامان آدرین آدرین ۱ سالگی
خدا نکنه ان شا الله که چیزی نیس زیادتر شد حتما به ... ادامه پاسخ