معنی اسم آبستا

اوستا - اساس بنیاد اصل - کتاب مقدس زرتشتیان

ریشه اسم آبستا

فراوانی اسم آبستا

تا کنون کسی با نام آبستا در گهواره ثبت نام نکرده است.