معنی اسم امیر ارسلان

حاکم شجاع - پادشاه شیر دل - قهرمان یکی از داستانهای بسیار مشهور ایرانی که نقیب الممالک نقال ناصرالدین شاه آنرا روایت کرده است

ریشه اسم امیر ارسلان

فراوانی اسم امیر ارسلان

در حال حاضر ۴۵۲ نفر در گهواره با نام امیر ارسلان ثبت نام شده اند.