معنی اسم امیر مهدی

مرکب از امیر(پادشاه) + مهدی (هدایت شده) ، پادشاه صالح

ریشه اسم امیر مهدی

فراوانی اسم امیر مهدی

در حال حاضر ۶۷۷ نفر در گهواره با نام امیر مهدی ثبت نام شده اند.