معنی اسم بی نظیر

بی(فارسی) + نظیر(عربی) بی مانند، بی همتا

ریشه اسم بی نظیر

فراوانی اسم بی نظیر

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام بی نظیر ثبت نام شده اند.