معنی اسم جهاندخت

مرکب از جهان( عالم، گیتی) + دخت( دختر)

ریشه اسم جهاندخت

فراوانی اسم جهاندخت

تا کنون کسی با نام جهاندخت در گهواره ثبت نام نکرده است.