معنی اسم دل آرام

موجب آرامش و آسایش خاطر، محبوب، معشوق

ریشه اسم دل آرام

فراوانی اسم دل آرام

در حال حاضر ۱۶۵ نفر در گهواره با نام دل آرام ثبت نام شده اند.