معنی اسم صفی الدین

برگزیده دین، نام عارف نامدار قرن هشتم، صفی الدین اردبیلی

ریشه اسم صفی الدین

فراوانی اسم صفی الدین

تا کنون کسی با نام صفی الدین در گهواره ثبت نام نکرده است.