معنی اسم صفی الله

برگزیده خداوند، لقب آدم(ع)

ریشه اسم صفی الله

فراوانی اسم صفی الله

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام صفی الله ثبت نام شده اند.