معنی اسم گل اندام

دارای پیکر ظریف و زیبا چون گل

ریشه اسم گل اندام

فراوانی اسم گل اندام

تا کنون کسی با نام گل اندام در گهواره ثبت نام نکرده است.