اسم دختر با ط

نام معنی نام جزییات
طلایه نشانه یا جلوه نخستین از هر چیز که پیش از دیگر نشان... مشاهده
طلوع برآمدن خورشید و مانند آن مشاهده
طلیعه طلایه مشاهده
طناز بسیار زیبا، دلنشین و فریبنده مشاهده
طنان پرطنین، بلندآوازه، مشهور مشاهده
طنین انعکاس صوت، پژواک، خوش آهنگی مشاهده
طهورا پاکیزه - پاک کننده مشاهده
طوبی نام درختی در بهشت مشاهده
طوطی پرنده ای که بیشتر در نواحی استوایی و جنگلها زندگی... مشاهده
طوطیا معرب از هندی، توتیا مشاهده
طیبه مؤنث طیب، پاک، مطهر، پاکیزه مشاهده
طیلا می پخته شده، شرابی که از جوشاندن فشرده انگور، مویز... مشاهده

نام دختر بر اساس حروف الفبا

نام پسر بر اساس حروف الفبا