اولین نشانه های بارداری

آواتار مامان عسلی مامان عسلی عسلی ۱ سالگی
ترشح بدون رنگ یا ترشح سفید بدون بو درد سمت تخمدان
آواتار مامان رستاجون مامان رستاجون رستاجون هفته هفدهم بارداری
میتونه نشانه بارادری یاکیست باشه
آواتار مامان فاطمه مامان فاطمه فاطمه ۱ ماهگی
بله علامت بارداریه
برا منم دعا کن