اولین نشانه های بارداری

آواتار مامان عسلی مامان عسلی عسلی ۱۷ ماهگی
ترشح بدون رنگ یا ترشح سفید بدون بو درد سمت تخمدان
آواتار مامان رستاجون مامان رستاجون رستاجون هفته دوازدهم بارداری
میتونه نشانه بارادری یاکیست باشه
آواتار مامان فاطمه مامان فاطمه فاطمه هفته سی‌وچهارم بارداری
بله علامت بارداریه
برا منم دعا کن