فشار خون نرمال در بارداری

مامان ارمین مامان ارمین ۲ سالگی
آواتار مامان فاطمه مامان فاطمه فاطمه ۲ سالگی
فشار هرکسی با فشار اولیه وسوابق قبل زایمانی ش سنجی ... ادامه پاسخ