فشار خون نرمال در بارداری

مامان ارمین مامان ارمین ۱ سالگی
آواتار مامان فاطمه مامان فاطمه فاطمه ۱ سالگی
فشار هرکسی با فشار اولیه وسوابق قبل زایمانی ش سنجی ... ادامه پاسخ