بارداری خارج از رحم

آواتار مامان آوینا مامان آوینا آوینا ۹ ماهگی
اگه لوله رو برنداشته باشن باز دوباره میتونی باردار ... ادامه پاسخ