ماهی در دوران بارداری

مامان باران مامان باران ۳ سالگی
آواتار مامان آوینا مامان آوینا آوینا ۲ سالگی
ن عزیزم من خوندم ماهی هایی ک بدون جیوه هستن اشکالی ... ادامه پاسخ
آواتار مامان محمد آرین مامان محمد آرین محمد آرین ۱ سالگی
تن ماهی ضرر داره چون جیوه داره،خیار شور هم باید خی ... ادامه پاسخ
مامان مطهره.محمدجواد مامان مطهره.محمدجواد ۲ سالگی
آواتار مامان پرهام مامان پرهام پرهام ۲ سالگی
اتفاقا تنها ماهی که در بارداری باید مصرف بشد و جیو ... ادامه پاسخ