۱ پاسخ

خانمی بهش محبت کنید تا جایی هم که میتونید هواسشو پرت کنید دختر منم همینکارو میکرد هرچی هم باهاش صحبت میکردم بدتر شدا بود و براش شده بود عادت هواسشو پرت کنید بغلش کنید ...