۳ پاسخ
شبا تا می تونین خوردن مایعات واسش کمتر بشه...وقبل از خواب هم دستشوییشو بره و بعد از سه چهار ساعت از خوابش برا دستشویی رفتن بیدارش کنین .. پسر من که با این روش راحت شب ادراریش کنترل شد...‌‌‌
یک ماهش خوب شاید سردیش کرده بنظرم ب دکتر مراجعه کنید بهتره چون نوزاد هر دارویی و یا اینکه نمیتونی سنتی درمان کنی
دخترخالم تا ۴ سالگی ، شبا پسرشو پوشک میکرد ، بعدازاون خودبه خود برطرف شد!!!