۴ پاسخ

شبا تا می تونین خوردن مایعات واسش کمتر بشه...وقبل از خواب هم دستشوییشو بره و بعد از سه چهار ساعت از خوابش برا دستشویی رفتن بیدارش کنین .. پسر من که با این روش راحت شب ادراریش کنترل شد...‌‌‌

یک ماهش خوب شاید سردیش کرده بنظرم ب دکتر مراجعه کنید بهتره چون نوزاد هر دارویی و یا اینکه نمیتونی سنتی درمان کنی

دخترخالم تا ۴ سالگی ، شبا پسرشو پوشک میکرد ، بعدازاون خودبه خود برطرف شد!!!

زیر پنج سال شب ادراری حساب نمیشه ولی مایه جات بهش نده استرس نداشته باشه کلیه هاشو گرم نگه دار