۴ پاسخ

سلام چیز سرد خوب نیست بخوری

اره چون شیر داخلشه اگه تجربه گرفته خودتونم با خوردن شیر خالی شاید دلدرد گرفته باشین

بچه ات چند ماهشه بستنی بهش میدی؟؟؟؟

اره کولیکش بدتر میشه