۶ پاسخ

عادیه منم هفته سی وششم بارداری هستم

منم همین طورهستم شب تاروزکولرمون روشنه ولی بازم اب عرقم

سلام عزیزم
طبیعیه،منم همینطوری م،توی فضایی مثل راهرو و.. که باشم،انگار آب از صورتم چکه میکنه

طبیعیه عزیزم
بخاطر هورموناس
منم جلوکولرم باز خیسم

عزیزم ماه اخرته بچه خودشونسبت ب دمای بدنت بالامیبره و باعث گرمی خودتون میشع.
دست وصورتت واب بزن بزارخنک بشی

من که از همین الان اینجوریم دوتا کولرم میزنیم باز خیس عرقم