۴ پاسخ

خودت عزیزم به وقتش میشه .منکه سزارین بودم بعد از چهار ماه هنوز نشدم .بعدشم تو کاچی که خوردی دارو دوا داره خوبه همون .و اگر خواستی زعفران حل کن تو آب بخور یا اینکه و با دیون بخور عالیه

طبیعیه فکر کنم ارثیه منم همین طور ام هنوز پریود نشدم بعد ۳ماه

نیازی نیست عزیزم خودش بخواد بشه میشه.من بعد دوماه شدم

صبر کن گلم امکان داره بعداز 6 ماه یا تا آخر شیر دهیت پریود نشی. ولی ب احتمال زیاد بعداز 6 ماه پریود میشی. بنظر من لازم نیس چیزی بخوری .