۲ پاسخ

چن تا اسم انتخاب میکنی هرکدوم توی ی جا ازقران میزاری بعد قران میبستی نیت میکننی باز میکنی هر اسمی ک دراومد میزاری روورری نی نیت

سلام چطور این مترو انجام میدن به منم میگین