ویار کردن از چند ماهگی شروع میشه ؟

۴ پاسخ

هر کسی فرق داره معمولا از هفته 6 به بعد

متفاوته خواهر من از هفته های اول ویار داشت ولی من خودم تقریبا ماه دوم

برامن ازهفته هفت شروع شد ماه دوم براهرکسی فرق داره

هفته ۶ ببعد ۲ماهگی

سوال های مرتبط

مامان لیندا مامان لیندا هفته هشتم بارداری
آواتار مامان نی نی مامان نی نی نی نی هفته هفدهم بارداری
از هفته ۵ تا الان که الانه درگیرم همچنان
آواتار مامان کلوچه مامان کلوچه کلوچه هفته چهاردهم بارداری
سلام واسه من ٨ هفته شروع شد تا ١١ هفته شديد بود ول ... ادامه پاسخ
;