۲ پاسخ
دختر منم اینجوریه هم دستش هم پاهاش
تیروئید نداره.