۶ پاسخ

پسر من تو هفت ماهگی قدش ۷۰ بود با وزن ۷۹۰۰
قد و وزن رو باید نسبت به تولد بسنجی

بعد ب شیر مادرم بستگی داره که آیا شيرمادرميخوره یا خشک

قد70وزن8کيلو بستگی ب تولد داره

وزن۷.قد۶۹بود توپایان۶

پسر من قدش 72؛؛وزنش 7800

دختر من تو هفت ماهگی قدش 69 بود و وزنش 8300