۱ پاسخ

دکتر به من گفت بعد از ناهار و بعد از شام 4حرکت باید داشته باشه اگه نداشت بیا بیمارستان.