۲ پاسخ

سلاام،37طبیعیش.وقتی تب داشت استامینوفن بده تابیشترنشه

۳۷ تا ۳۷ طبیعیه بالابره خوب نی