۱ پاسخ
پسر منم ۳ سال و ۳ ماهشه هیچ کدوم و نمیگه حتا حاضر نیست بیاد رو لگن بشینه میگی جیش ندارم و ۲ دقیقه بعدش تو شلوارش جیش میکنه