۲ پاسخ

فقط بی تفاوت باشید ولی راه درست رو گوشزد کنید بدون دستور دادن کم کم یاد میگیره که داد زدن فایده نداره یه مدت دادزدنش زیادتر میشه ولی بعد آروم میشه

پسر منم دقیقا این طوری شده شاید اینم یکی از بحرانهاست من که دیگه کم مییارم خدا خودش کمکمون کنه