۳ پاسخ

احتمال داره دستش خورده باشه تو چشمش با اب جوشیده سرد شده و دستمال تمیز پاکش کن از دستمال کاغذی استفاده نکن اگه تا دو سه روز رو به بهبودی نرفت حتما ببرش دکتر پماد و قطره داره دکتر برات تجویز کنه

اشغال رفته تو چشمش.سرما خورده بهش

سلام منظورت قی کردن؟
اگه از اول اینجوری نبوده،شاید سرما بهش خورده،سرشو گرم نگه دارید