۳ پاسخ
احتمال داره دستش خورده باشه تو چشمش با اب جوشیده سرد شده و دستمال تمیز پاکش کن از دستمال کاغذی استفاده نکن اگه تا دو سه روز رو به بهبودی نرفت حتما ببرش دکتر پماد و قطره داره دکتر برات تجویز کنه
اشغال رفته تو چشمش.سرما خورده بهش
سلام منظورت قی کردن؟
اگه از اول اینجوری نبوده،شاید سرما بهش خورده،سرشو گرم نگه دارید