۲ پاسخ
دماغشو ماساژ بده یواش با انگشتت بزن کنار لپش
سینه ات را بمال به لباش یکم از شیر تا بریز زول لباش