۲ پاسخ
روغن زیتون ب شکمش بمالید، اروم اروم از بالا ب پایبن، کمرش هم همینطور
مدفوع ندارد؟؟؟
شیر مادر تا هفت هشت روز
شیر خشک تا پنج روز اشکال ندارد