۲ پاسخ

سلام عزیزم به قول یه مامان میگفت طبیعی دردهمون موقع میکشی بعدتموم میشه ولی سزارین بعدش دردداره تامدتها .عزیزم برای زایمان طبیعی دکترهایی هستن که ورزش هامخصوص بارداری میدن وآماده سازی میکنن زمان زایمان خیلی کم دردمیکشن زایمان فیزیولوژیک زایمان بیدردنام داره تواینستاسرچ کنی میاد

مهمترین اصل اینه که نترسی.فیلمای زایمان ببین برات قوت قلب میشه.اگه میتونی کلاسای آمادگی زایمان هم شرکت کن کمک میکنه دردهارو بشناسی و به موقع بری بیمارستان زودتر نری