سلام خانوما 24هفتم مبشم چند ماه?

پاسخ دادن
۲ پاسخ

🔸🔶ماه های بارداری🔶🔸

🔹یک ماه تمام/ 30 روز: 4 هفته و 2 روز

🔹دو ماه تمام/60 روز : 8 هفته و 4 روز

🔹سه ماه تمام / 90 روز  : 12 هفته و 6 روز

🔹چهار ماه تمام / 120 روز   : 17 هفته و 1 روز

🔹 پنج ماه تمام / 150 روز : 21 هفته و 3 روز

🔹 شش ماه تموم / 180 روز :  25 هفته و 5 روز

🔹 هفت ماه تموم / 210 روز: 30 هفته

🔹 هشت ماه تموم / 240 روز : 34 هفته و 2 روز

🔹 نه ماه تموم / 270 روز: 38 هفته و 4 روز
 
چون بارداری 9 ماه و 10 روزه : یعنی 38 هفته و 4 روز + 10 روز = 40 هفته تمام .

سلام ۶ ماه عزیزم