سلام در مورد ترس از زایمان چه کمکی از پدر بر میاد؟

پاسخ دادن
۱ پاسخ

قطعا با هم دیگه برید مشاوره.
باهم مطالعه کنید.بیشتر روی‌بعد از زایمان توجه کنید. زایمان هرچقدر هم سخت فقط یک روزه.
ولی داشتن جگرگوشه برای یک عمر ارزشش رو داره♡