۲ پاسخ
دخترمنم همینجوره.حتی دسشویی میرم میادپست در تامن بیام بیرون
پسر منم دقیقا همین سنه وهمین رفتار دختر شمارو داره