۲ پاسخ
پسر منم همین مشکل رو داره.البته مچ پاش هم مقداری انحراف داره.و من پیش سه دکتر بردمش و همگی گفتن کفش طبی بپوشه.وگرنه انحراف پاهاش زیاد ميشه و خدای نکرده منجربه انحراف زانو ميشه که باید عمل کرد..با اینکه سعی میکنم همیشه تو خونه کفش پاش کنم.وقتی یکی دو روز نپوشه پادرد ميگيره.دکتر گفت بخاطر فرم پاش بدون کفش بهش فشار میاد
منم بردم دکتر گفت تو این سن طبیعیه تا سن ۷ یا ۸ سال درست میشه