۳ پاسخ
سلام موهات رنگ میگیره ولی برا لکه بینیت برودکتر،من پنجاه روز لکه بینی داشتم رفتم دکتربرام سونوگراغی داخلی نوشت گفت بایدبری،بعددیگه فرداش خوب شدم نرفتم
عزیزم من تا دوماه لک بینی داشتم و سر ده روز موهامو رنگ کردم و رنگ هم گرفت
ن مو ی بافت مرده‌ست چ ربطی ب پریود و لکه بینی داره