۲ پاسخ
سلان شربت زینک بده بخوره اشتها آوره.
سلام این شیرینیجاتا که بچه شمامیخوره سیری کاذب میاره و کالری بالایی داره سعی کن ایناروکم کنی تامیلش به غذابیشتربشه .درضمن دفعات وعده های غذاییشوبیشترکن.بله خانمی دندان درآوردن بچه روبی اشتهامیکنه