۲ پاسخ
عزیزم میکروب توی روده شه ببرش دکتر
احتمالا ویروس باشه وقتی پی پیش بوی بدی میده حتما باید ببری دکتر