۲ پاسخ

ممکنه به خا ردندونش باشه بهش موزخرما پورسنجدوجوانه گندم بده که اسهالش خوب بشه وبدنش مقوی.

بله کم اشتهایی و اسهال از نشونه های دندون هست.اب زیاد بده اب بدنش کم نشه