خانما چرا من تو هیجده هفته هستم ولی اینجا نوشته نوزده هفته ؟

پاسخ دادن
۲ پاسخ

اخه هفته ی پریودی هم حساب میشه

یعنی هیجده هفته رو پر کردی داری میری تو 19هفته