۱ پاسخ

نمیدونم یعنی میدونه شایدنمیدونه توازکجافهمیدی میدونه