۱ پاسخ

بیمارستان چشم تو کرج نیست ولی دکتر چشم توی بیمارستان البرز وتامین اجتمایی خیابان قزوین وتامین اجتمایی فردیس فلکه دوم هست