۳ پاسخ

کدوم قسمت آزمایش غربالتون نوشته؟!

جنین دختره ...اگه بنویسه male پسره

یعنی جنین دختره🤗