۲ پاسخ

سلام عزیزم طبیعیه
وقتی خودش سفت میکنه استراحت کن و دراز بکش خوب میشه
احتمالا از خستگی و بچه بزرگ شده دیگه

سلام عزیزم طبیعیه چون به اندازه کافی بزرگ شده جاش تنگ شده وبرای به دنیااومدن داره خودش رااماده میکنه