۳ پاسخ

مایعات چند ساعت قبل خواب ندین واتاقش سردنباشه در معرض باد نباشه وبین خوابم ببریدش دسشویی یا لگن زیرش یذارید بد خواب نشه

سلام
سعی کن شبا مایعات کم
بخوره

سلام از ساعت ۶ غروب سعی کن زیاد مایعات ندهی شب موقع خواب ببرش دستشویی و جای خوابش هم سرد نباشد و سردی هم زیاد نده بهش